فهرست ناوبری +

سرویس خبرنامه

سرویس خبرنامه - تبلیغات

سرویس خبرنامه – تبلیغات

سرویس خبرنامه

قوانین استفاده از خبرنامه

از آنجایی که سرویس خبرنامه سایت از طریق سرور آنالیز و پشتیبانی می شود

یک قانون کلی را باید گوش زد کنیم

هر کاربر حق ایجاد یک اشتراک و ارسال یک پینگ به سرور را دارد

در صورت ایجاد چندین اشتراک و ارسال پینگ به سرور این اقدام (حمله دیداس) تلقی خواهد شد

و مدیریت سایت میزبان(یوفونت) حق پیگیری موضوع را از مراجع قضایی و انتظامی خواهد داشت